Veebilehe kasutamisega kinnitab kasutaja, et on käesolevate tingimustega tutvunud, neist aru saanud ning aktsepteerib neid täielikult. Laenuveeb.ee veebilehel olev info saadakse teenusepakkujatelt ja kogutakse avalikest allikatest. Kuigi ettevõte on teinud omalt poolt kõik võimaliku, et veebilehel olevate toodete hinnainfo ja muud tingimused oleksid täpsed ja täielikud, ei garanteeri etteõte informatsiooni õigsust ega vastuta sellise informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest. Veebilehe sisu on kasutamiseks põhimõttel “nagu on” ja indikatiivne ning ei ole juriidiliselt ettevõttele või ka teenusepakkujatele siduv. Veebilehe info, sealhulgas kujundus, tarkvara kuulub ettevõttele, kui ei ole teisiti sätestatud, ning seda võib kasutada ainult kokkuleppel. Kirjutage meile aadressil info@laenuveeb.ee.